รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดีครั้งที่ 2- นครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดีระดับท้องถิ่น และภูมิภาค เพื่อผลิตรายการส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ครั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่อบรบจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมแคนทารีโคราช ระหว่าง วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
รายชื่อทั้งหมด 45  ท่าน
 1. นางสาวนฏกร ประมายันต์
 2. นายณัฐฌนนทศ์ ก่องนอก
 3. นางสาวสมมาศ วัฒนชัย
 4. นางสาววรรณวดี คะรีจักร
 5. นายเด่นชัย เจริญสุขสวัสดิ์
 6. นายณัฐพงษ์ โอฆะพนม
 7. นายวรเชษฐ์ ดวงมาเกิด
 8. นายเชาวลิต งามกระโทก
 9. นายไพศาล อำพิมพ์
 10. นายนฤต เลิศอุตสาหกูล
 11. นายณัฐนนท์ ไตรโยธี
 12. นายมนตรี คำสิงห์
 13. นายยงกิจ นนทราช
 14. นางสาวศิษฎานุช อุทธา
 15. นางสาวมานิสา รัตนวงค์
 16. นายอานนท์ กล้าหาญ
 17. นายวัชรพงษ์ พินธุกร
 18. นายภาณุวัฒน์ บุญเย็น
 19. นายชานน เกษมสุข
 20. นายธีรพันธ์ ลีทัพไทย
 21. นายทศพงศ์ บุญพุฒ
 22. นายอัษ ฎาวาระสิทธิ์
 23. นายชยานันต์ อรรคบุตร
 24. นายชิดพงษ์ สุริวรรณ
 25. นายศตวรรษ มะสาธานัง
 26. นายกฤษฎา ไทยวังชัย
 27. นายณัฐพันธ์ มนตหิรัณย์
 28. นายกฤษพงษ์ เจริญสุข
 29. นายธีระ แสงสุรเดช
 30. นายดนัย ประดับศรี
 31. นายถวิล มีสงอน
 32. นายทนงศักดิ์ สุวรรณกล่อม
 33. นางสาวโชติกา ทวนชัยภูมิ
 34. นายธนพนธ์ ตะกรุมวงค์
 35. นายกัญชัย ทางทอง
 36. นายฉริยพล กมลเลิศ
 37. นายวสุรัตน์ ชูแก้ว
 38. นางสาวสุพัสตรา คณะฤทธิ์
 39. นางสาวมยุรี คำโสภา
 40. นายมัฆวาน วรรณกุล
 41. นายนันทวัฒน์ อุ่นพิมาย
 42. นายธีระศักดิ์ มีสูงเนิน
 43. นายพรอนันต์ พันธ์เชื้อ
 44. นายอิศรา วรรณพงษ์
 45. นางธนธรณ์ ไชยวงศ์
 46. นายธนา บุญวิเศษ

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม จะได้รับการยืนยันทางเมลล์ และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องตอบรับตามแบบฟอร์มที่ได้รับ กลับมาที่โครงการฯ ตามกำหนด เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@nextstep.co.th หรือ Line @nextsteptv

ดาวน์โหลดหนังสือตอบรับและเงื่อนไขการเข้าอบรมโครงการผู้ผลิตสารคดี คลิก>>


เงื่อนไขและสิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

--- ---

 1. ทางโครงการจะจัดหาที่พักและอาหารให้ทุกมื้อ ขณะอบรมในโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  ได้รับค่าเดินทาง 1,000 บาท สำหรับผู้เดินทางนอกเขตจังหวัดฯ (ใช้สำเนาบัตรประชาชน) จะได้รับค่าเดินทางต่อเมื่อมีการเข้าร่วมอบรมครบตามที่กำหนด 3 วัน
 2. จะต้องทำงานกลุ่มผลิตรายการสารคดี (25 นาที) กลับมาส่งโครงการในระยะเวลา 30 วัน
 3. จะได้รับค่าตอบแทนงานการผลิตรายการสารคดีเป็นกลุ่ม ตามคุณภาพของงาน ขั้นต้น 20,000 บาท (หักภาษีตามระเบียบสรรพากร)
 4. กลุ่มที่ผลิตรายการสารคดีที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจากการพิจารณาของคณะกรรมการจะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ อีก 10,000 บาท จำนวน 6 กลุ่ม

หมายเหตุ ค่าตอบแทน และค่าเดินทาง มีการหักภาษี ตามระเบียบของสรรพากร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID @nextsteptv

คลิกเลย
   เพิ่มเพื่อน

 

(218)