รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดีครั้งที่ 2 – กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดีระดับท้องถิ่น และภูมิภาค เพื่อผลิตรายการส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ครั้งที่ 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
สถานที่อบรบจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมลิโวเทล หัวหมาก ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 1. นายภูมิพัฒน์ อารยะธนิตกุล
 2. นายดนัย ผลึกมณฑล
 3. ดร.บัญยง พูลทรัพย์
 4. นายปณัฐพงศ์ นรดี
 5. ผศ. ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์
 6. นายพัทธดนฐ์ กัญญาบุตร
 7. นางสาววันวิสาข์ พิมโสดา
 8. นายกฤช ศรีพานิช
 9. นายพงศกร สุภาพรรณ
 10. นางสาวปิยาพัชร บัวชุม
 11. นายศุภชัย พรมสาร
 12. นายสนทะนาพร อินจันทร์
 13. นางสาวนันทวัณ หวังอุดมสุข
 14. นางสาวดารินทร์ หอวัฒนกุล
 15. นายสัญญา จงจิตร
 16. จ.อ.อดิศร จันทรวัฒน์
 17. นายสุรเสน กรานโต
 18. นายวีระพันธุ์ สมยศ
 19. นายนัฐพงษ์ อ่วมเอิบ
 20. นายดุสิต จันทดี
 21. นางธัญญรัศม์ ทิพยจันทร์
 22. นายอดิฐา เดชะ
 23. นายวันเฉลิม วัฒนวรกิจกุล
 24. นายไท ประดิษฐเกษร
 25. นางสาวพุทธิมาศ ยมนา
 26. นางสาวศิขรา ศิริสาร
 27. นางสาววรรษมล อนันทสุข
 28. นางสาวศิริลักษณ์ แสวงผล
 29. นายภาคิณ เดชะ
 30. นางสาวศรัณยา ตั้งวรเชษฐ
 31. นายเดชาชัย วงศาโรจน์
 32. นายนภคปภา ลำเจียก
 33. นางสาววรารัตน์ สนธิมุล
 34. นายทศพร ภัทรฐิตินุรักษ์
 35. นางสาวสุมาลี อนนา
 36. นางสาวภัทรานิษฐ์ เจริญพานิชย์
 37. นางสาวกวิสรา เรืองทับ
 38. นางสาวศิริทรัพย์ พืชโพธิ์งาม
 39. นายเอกชัย ศรีน้อย
 40. นางศิริวรรณ บุญมี
 41. นายถาวร สุระสา
 42. นางสาววรรณณวิสา สุภีโส
 43. นายชัชนันท์ โคตรสา
 44. นางสาวพรไพลิน สุดใจ
 45. นายสาริน สุขสิทธิสมหมาย
 46. นางสาวธิตินันท์ บุญประเสริฐ
 47. นายนันทภพ แสงงาม
 48. นางสาวกมลชนก เกียรติ์มนตรี
 49. นางสาวสุชาดา ขำดี
 50. นางสาวปราถนา พงษ์มิตร
 51. นายทนงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
 52. นายณัฐพล ไชยจันวา
 53. นางสาวนัทช์ชนก กมลรัตนานันท์
 54. นายขริชฎ์พณ แสงธนาพัฒน์
 55. นายปิยะพรรณ รุ่งเรืองทิพย์สุภา
 56. นายชัชพิสิฐ ภูษิต
 57. นางสาวเนตรชนก พลนันท์
 58. นายอัศนัย กรรมสิทธิ์
 59. นางสาวธนัญญา แก่นท่าตาล
 60. นางสาวธันยธรณ์ บุญเรือง
 61. นางสาววิศัลย์ศยา ศุภสาร
 62. ดร.พิเชฐ ธีรานุสนธิ์

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม จะได้รับการยืนยันทางเมลล์ และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องตอบรับตามแบบฟอร์มที่ได้รับ กลับมาที่โครงการฯ ตามกำหนด เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@nextstep.co.th หรือ Line @nextsteptv

ดาวน์โหลดหนังสือตอบรับและเงื่อนไขการเข้าอบรมโครงการผู้ผลิตสารคดี คลิก>>


เงื่อนไขและสิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

--- ---

 1. ทางโครงการจะจัดหาที่พักและอาหารให้ทุกมื้อ ขณะอบรมในโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  ได้รับค่าเดินทาง 1,000 บาท สำหรับผู้เดินทางนอกเขตจังหวัดฯ (ใช้สำเนาบัตรประชาชน) จะได้รับค่าเดินทางต่อเมื่อมีการเข้าร่วมอบรมครบตามที่กำหนด 3 วัน
 2. จะต้องทำงานกลุ่มผลิตรายการสารคดี (25 นาที) กลับมาส่งโครงการในระยะเวลา 30 วัน
 3. จะได้รับค่าตอบแทนงานการผลิตรายการสารคดีเป็นกลุ่ม ตามคุณภาพของงาน ขั้นต้น 20,000 บาท (หักภาษีตามระเบียบสรรพากร)
 4. กลุ่มที่ผลิตรายการสารคดีที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจากการพิจารณาของคณะกรรมการจะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ อีก 10,000 บาท จำนวน 6 กลุ่ม

หมายเหตุ ค่าตอบแทน และค่าเดินทาง มีการหักภาษี ตามระเบียบของสรรพากร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID @nextsteptv

คลิกเลย
   เพิ่มเพื่อน

(340)