รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดีครั้งที่ 2 – อุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดีระดับท้องถิ่น และภูมิภาค เพื่อผลิตรายการส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี
สถานที่อบรบจังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกจังหวัดอุดรธานี
 1. นายชวลิต อธิปัตยกุล
 2. นายภาสกร สุขบุญญาสถิตย์
 3. นายวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์
 4. นายรัฐธิติ เจนวิริยะกุล
 5. นายธีรนันท์ ขันตี
 6. นางสาวสิริกานต์ สุวรรณผู
 7. นายยุทธนา นันนิยงค์
 8. นายณัฐพงษ์ เหล่าทองสาร
 9. นางสาวพฤกษา โยธากุล
 10. นางสาวญาณัจฉรา วิดีเทพ
 11. นายชัชวาลย์ พันธุสันติ์
 12. นายธนาวินทร์ คูเพ่งซัว
 13. นายธนภัทร เดชมานนท์
 14. นายอภิสิทธิ์ ขันนาเลา
 15. นายปรัชญา พละดล
 16. นายทรงพล แดงนาเพียง
 17. นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์สว่าง
 18. นายรุ่งโรจน์ พลเยี่ยม
 19. นางสาวสิรินาถ จริยพันธ์
 20. นายกรินทร์ สอนถึง
 21. นางสาวพัชรี แอแป
 22. นายชาญวิทย์ กางกันยา
 23. นางสาวชญาชล เชื้อนนท์
 24. นางสาวเจนจิรา อาจสันเทียะ
 25. นางสาววิไลพรรณ ขาวประภา
 26. นางสาวฐิติมา มีลา
 27. นางสาวเยาวธิดา ทาพลงาม
 28. นายกฤษฎา กุลขัว
 29. นายสมหวัง คุรุศาสตรา
 30. ว่าที่ร้อยตรีศรัณย์ หาญบุญเศรษฐ
 31. นายสราวุฒิ อินทวิมล
 32. นายภิเษก อ่วมปราณี
 33. นายอาคเนย์ เห็นแก้ว
 34. นายประเสริฐ มิ่งแก้ว
 35. นายณัฐวุฒิ พุดวิเศษ
 36. นายพงศ์รวี พงศ์นิพัทธ
 37. นายชาญชัย คันทะศรี
 38. นายเก้า เชื่อมแก้ว
 39. นายทศพล ไกรพันธ์
 40. นายวีรศักดิ์ สารธิยากุล
 41. นายสมพงษ์ รักโคตร
 42. นายแหลม สมบูรณ์
 43. นางพงศ์เลิศ ศิริบูรณ์
 44. นายประญัติ เกรัมย์
 45. นายวิธวินท์ เชาว์รักษ์

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม จะได้รับการยืนยันทางเมลล์ และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องตอบรับตามแบบฟอร์มที่ได้รับ กลับมาที่โครงการฯ ตามกำหนด เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@nextstep.co.th หรือ Line @nextsteptv


เงื่อนไขและสิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

 1. ทางโครงการจะจัดหาที่พักและอาหารให้ทุกมื้อ ขณะอบรมในโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  ได้รับค่าเดินทาง 1,000 บาท สำหรับผู้เดินทางนอกเขตจังหวัดฯ (ใช้สำเนาบัตรประชาชน) จะได้รับค่าเดินทางต่อเมื่อมีการเข้าร่วมอบรมครบตามที่กำหนด 3 วัน
 2. จะต้องทำงานกลุ่มผลิตรายการสารคดี (25 นาที) กลับมาส่งโครงการในระยะเวลา 30 วัน
 3. จะได้รับค่าตอบแทนงานการผลิตรายการสารคดีเป็นกลุ่ม ตามคุณภาพของงาน ขั้นต้น 20,000 บาท (หักภาษีตามระเบียบสรรพากร)
 4. กลุ่มที่ผลิตรายการสารคดีที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจากการพิจารณาของคณะกรรมการจะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ อีก 10,000 บาท จำนวน 6 กลุ่ม

หมายเหตุ ค่าตอบแทน และค่าเดินทาง มีการหักภาษี ตามระเบียบของสรรพากร

--- ---


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID @nextsteptv

คลิกเลย
   เพิ่มเพื่อน

(216)