รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดีครั้งที่ 2 – เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดีระดับท้องถิ่น และภูมิภาค เพื่อผลิตรายการส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงราย
 
สถานที่อบรบจังหวัด เชียงราย ณ โรงแรมเดอะริเวอรี่ บาย กะตะธานี ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกจังหวัดเชียงราย
 1. นางสาวเปรมจิตต์ ศิลมัทถ
 2. นายกิตติศักดิ์ ฉายศรี
 3. นายสราวุธ คำฟูบุตร
 4. นายจิตรภณ ไข่คำ
 5. นายกฤษณะ วงค์คม
 6. นางสาวรักชนก ภควัตภากร
 7. นายพีร์นิธิ สุติคา
 8. นายสานนท์ นพคุณ
 9. ผศ. ดร. พนิดา จงสุขสมสกุล
 10. นายสุพศิน ดำอำไพ
 11. นางสาวกฤตยา อินหมู
 12. นายพิตตินันท์ ธัญญา
 13. นางสาววรรณทิภา บุญประเสริฐ
 14. นางสาวจิราพรรณ ม่วงตาล
 15. นางสาวกัญญารัตน์ ชุมภูงาม
 16. นางสาวกนกขวัญ บุณยะจิตติ
 17. นางสาวบุษกร สุรินทร์
 18. นายนราธร เนตรากูล
 19. นางสาวสุพิชญา วันริโก
 20. นางสาวณิชาภัทร รีฮุง
 21. นางสาวทิพย์ทิวา เรืองกิจธนธรณ์
 22. นางสาวธัญสิตา สิทธิสงวนพันธ์
 23. นายพัสสนต์ อรุณอาศิรกุล
 24. นายจตุพล ณน้อย
 25. นายพิชญ์ภูมิ วรเตชะ
 26. นายพรพงษ์ ชัยสมบูรณ์รชตะ
 27. นายอนุพงศ์ อินเท้ง
 28. นายเจษฐาภรณ์ นพสุวรรณ์
 29. นายกรรณคติ กลมกลิ้ง
 30. นายคมกริบ แก้วงาม
 31. นางสาวกิตติมา มณฑาทอง
 32. นางสาวพรพนิต พ่วงภิญโญ
 33. นางสาวยิ้ม เดชโชติพัฒนธาดา
 34. นายแทนไท เสียมไหม
 35. นายรพี ปาลี
 36. นายยศนนท์ วงระวาด
 37. นางรัชนีกร รวยรื่น
 38. นางสาวชรินรัตน์ วินิจกุล
 39. นายพงศ์พิเชฐ สินธุสุวรรณ์
 40. นายชัยณรงค์ สังปินุช
 41. นายอภิสัณย์ สุรัณ
 42. นายพิเศษวิชญ์ สอชูกิจ
 43. นายธนากร เขมวิลาส
 44. นายดิถดนัย ทาทาน
 45. นายนพพร ทาทาน
 46. นายผืนไทย แก้วมาลา
 47. นายสุวพล ชูช่วย
 48. นายพิศณุกรณ์​ ดีแก้ว

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม จะได้รับการยืนยันทางเมลล์ และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องตอบรับตามแบบฟอร์มที่ได้รับ กลับมาที่โครงการฯ ตามกำหนด เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@nextstep.co.th หรือ Line @nextsteptv

 

<------------->

<------------->

 

เงื่อนไขและสิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

 1. ทางโครงการจะจัดหาที่พักและอาหารให้ทุกมื้อ ขณะอบรมในโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  ได้รับค่าเดินทาง 1,000 บาท สำหรับผู้เดินทางนอกเขตจังหวัดฯ (ใช้สำเนาบัตรประชาชน) จะได้รับค่าเดินทางต่อเมื่อมีการเข้าร่วมอบรมครบตามที่กำหนด 3 วัน
 2. จะต้องทำงานกลุ่มผลิตรายการสารคดี (25 นาที) กลับมาส่งโครงการในระยะเวลา 30 วัน
 3. จะได้รับค่าตอบแทนงานการผลิตรายการสารคดีเป็นกลุ่ม ตามคุณภาพของงาน ขั้นต้น 20,000 บาท (หักภาษีตามระเบียบสรรพากร)
 4. กลุ่มที่ผลิตรายการสารคดีที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจากการพิจารณาของคณะกรรมการจะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ อีก 10,000 บาท จำนวน 6 กลุ่ม

หมายเหตุ ค่าตอบแทน และค่าเดินทาง มีการหักภาษี ตามระเบียบของสรรพากร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID @nextsteptv

คลิกเลย
   เพิ่มเพื่อน

(302)