รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดีครั้งที่ 2- เพชรบุรี 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดีระดับท้องถิ่น และภูมิภาค เพื่อผลิตรายการส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ครั้งที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี
 
สถานที่อบรบจังหวัดเพชรบุรี  ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอา บีช รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกจังหวัดเพชรบุรี
 1. นายกษิดิศ ปาณิกบุตร
 2. นายสมชาย ทองสุข
 3. นายธีรคหเทพ เรืองศรี
 4. นายโกวิท อัคนิทัต
 5. นายอภิวัฒถ์ ตั้งวิชิตฤกษ์
 6. นายฉัตรชัย ปล้องสินธุ์
 7. นายกิตติ วิงวอน
 8. นายฤทธิรงค์ คงศรี
 9. นายปกรณ์กฤษณ์ บัวตูม
 10. นางสาวกัลยกร มะยิมหิน
 11. นางสาวพศุ จันทรศรี
 12. นางสาวรัชดา เรืองสารกุล
 13. นายรัตนกร หน่อแก้ว
 14. นายศตพร ศุภวาที
 15. นายแกร่งชัย คงศรี
 16. นายอิทธิพล ปิ่นแก้ว
 17. นายจิตติพงษ์ รุ่งกรุด
 18. นางสาวพลัชาลินี แซ่อื้อ
 19. นายธิบดี พลับนิล
 20. นายนภัส เทศยา
 21. นายจิตภาณุ ทองขาว
 22. นางสาวอภัสสิญา สมอเรือง
 23. นายอรรถพล พรศรี
 24. นางสาวปภาวรินทร์ ปานรักษา
 25. นางสาวอภิญญา พุทธสอน
 26. นายพิสิษฐ์ ทรัพย์ศุททา
 27. นายธนพัฒน์ ชนะสงคราม
 28. นายแจ่มจรัส สายจนสว่าง
 29. นายณัฐวัฒน์ ชนกธรรมรัตน์
 30. นายรณชัย ศิริวรรณ
 31. นางสาวศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์
 32. นางศิริลักษณ์ กมลรัตน์
 33. นายพรชัย เอี่ยมโสภณ
 34. นายอัครชัย เอกพันธ์พงศ์
 35. นายนเรศ บัวลวย
 36. นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม
 37. นางสาวไมลีย์ ฤทธิชีย์ทัศนา
 38. นางสาวนภสร ใจเจริญ
 39. นายภานุพัฒน์ บุญรื่น
 40. นางสาวอัจฉราวดี ศรีสร้อย
 41. นายรวิชญ์ บุณยสิทธิ์พิชัย
 42. Mr.Natthawat Nimla-or
 43. นางสาวธัญญ์นิธิ อิสรไรเจริญลาภ
 44. นางสาวชิดชนก เกริกทรัพย์
 45. คิมมี ฮุย ฟาง โกห์
 46. นางสาวพิชยาภรณ์ ธนาสวาสดิวัฒน์
 47. นายประสาร สถานสถิตย์
 48. นายดนภัทร ตามรสุวรรณ
 49. นายมงคล ลุนโสภา
 50. นายอภิสิทธิ์ คนชม
 51. นายปัญญา หวามาก

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม จะได้รับการยืนยันทางเมลล์ และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องตอบรับตามแบบฟอร์มที่ได้รับ กลับมาที่โครงการฯ ตามกำหนด เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@nextstep.co.th หรือ Line @nextsteptv

ดาวน์โหลดหนังสือตอบรับและเงื่อนไขการเข้าอบรมโครงการผู้ผลิตสารคดี คลิก>>


เงื่อนไขและสิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

--- ---

 1. ทางโครงการจะจัดหาที่พักและอาหารให้ทุกมื้อ ขณะอบรมในโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  ได้รับค่าเดินทาง 1,000 บาท สำหรับผู้เดินทางนอกเขตจังหวัดฯ (ใช้สำเนาบัตรประชาชน) จะได้รับค่าเดินทางต่อเมื่อมีการเข้าร่วมอบรมครบตามที่กำหนด 3 วัน
 2. จะต้องทำงานกลุ่มผลิตรายการสารคดี (25 นาที) กลับมาส่งโครงการในระยะเวลา 30 วัน
 3. จะได้รับค่าตอบแทนงานการผลิตรายการสารคดีเป็นกลุ่ม ตามคุณภาพของงาน ขั้นต้น 20,000 บาท (หักภาษีตามระเบียบสรรพากร)
 4. กลุ่มที่ผลิตรายการสารคดีที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจากการพิจารณาของคณะกรรมการจะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ อีก 10,000 บาท จำนวน 6 กลุ่ม

หมายเหตุ ค่าตอบแทน และค่าเดินทาง มีการหักภาษี ตามระเบียบของสรรพากร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID @nextsteptv

คลิกเลย
   เพิ่มเพื่อน

(246)