รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดีครั้งที่ 2- สงขลา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดีระดับท้องถิ่น และภูมิภาค เพื่อผลิตรายการส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา

สถานที่อบรบจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกจังหวัดสงขลา

 1. นายนัชดาน ตูนอ
 2. นายอามิง ลาเดร์
 3. นางสาวหัสนา หมัดโต๊ะปาน
 4. นางสาววรรัญญา วรสุทธิ์
 5. นายอิสมาแอ ลาสารี
 6. นางสาววลัย บุปผา
 7. นางอานิซะห์ ประจัน
 8. นายชานนท์ มณีศรี
 9. นายพีรธรณ์ จันทร์ทิตย์
 10. นายวีรพล พาศิรัตน์
 11. นายอพิเชษฐ์ สุขแก้ว
 12. นายต้นตระการ บำรุง
 13. นายแวอาลี แวสะแม
 14. นางสาวฟิรฮานา หะแวกาจิ
 15. นายกรกฎ จำเนียร
 16. นางสาวนูรมี สามะ
 17. นางสาวมาเรียม สารีกามา
 18. นายอัสซอรีย์ สาและ
 19. นางสาวอาตีกะห์ แต
 20. นายอับดุลฮากิม ยะโด๊ะ
 21. นางสาวจุฑามาศ ทองอ่อน
 22. นางสาวมารียา เจ๊ม๊ะ
 23. นายรุจพนธ์ หนิมพานิช
 24. นางสาวภัททิรา กลิ่นเลขา
 25. นายศุภชัย สุขสวัสดิ์
 26. นายอรรถวุฒิ พุทธโร
 27. นายซักรียา แกสมาน
 28. นายยุทธนา ไกรเสม
 29. นายวิธิวัสส์ กุลสิริอิทธิกร
 30. นางสาวกิติยา ภู่กำชับ
 31. นายอัครวุฒิ สุขยะฤกษ์
 32. นายนพพร มะลิทิพย์
 33. นายทยุตกรณ์ บุญวิสูตร
 34. นางสาวพรหมศิริ สว่างแข
 35. นายสราวุธ แก้วสนิท
 36. นายพงศ์พันธ์ เพ็ชรทรัพย์
 37. นายกำพล ฝอยทอง
 38. สุกัญญา ศรีอินกิจ
 39. นายฟรุกอล บือโต
 40. นายชารีฟ หมอเต๊ะ
 41. นายพิชญา วรรณทอง
 42. นายธเนศ แวมิง
 43. นายณัฐพงษ์ จันทร์สกุล
 44. นายพงษ์ศักดิ์ โภชนกิจ
 45. นายณชพล อำรอด
 46. นายจักรพงศ์ อำรอด
 47. นายยัสมันดี โต๊ะแวมะ
 48. นางสาวอาอีชะห์ ดือราแม
 49. นางสาวนุรมา ดือราแม
 50. นายอานัช ดอเล๊าะ
 51. นายมูฮำหมัดรอฎีย์ วาเย๊ะ
 52. นายวิชิต สำสู
 53. นางสาวปารีณา ดือราแม
 54. นายสุฮัยมี มามะ
 55. นางสาวการีห์มะ หนิมะ
 56. นายอาฮามัดรอดี บินเจ๊ะฮะ
 57. นายสัลมัน นิเกาะ

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม จะได้รับการยืนยันทางเมลล์ และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องตอบรับตามแบบฟอร์มที่ได้รับ กลับมาที่โครงการฯ ตามกำหนด เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@nextstep.co.th หรือ Line @nextsteptv

 

<------------->

<------------->

 

ดาวน์โหลดหนังสือตอบรับและเงื่อนไขการเข้าอบรมโครงการผู้ผลิตสารคดี คลิก>>


เงื่อนไขและสิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

 1. ทางโครงการจะจัดหาที่พักและอาหารให้ทุกมื้อ ขณะอบรมในโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  ได้รับค่าเดินทาง 1,000 บาท สำหรับผู้เดินทางนอกเขตจังหวัดฯ (ใช้สำเนาบัตรประชาชน) จะได้รับค่าเดินทางต่อเมื่อมีการเข้าร่วมอบรมครบตามที่กำหนด 3 วัน
 2. จะต้องทำงานกลุ่มผลิตรายการสารคดี (25 นาที) กลับมาส่งโครงการในระยะเวลา 30 วัน
 3. จะได้รับค่าตอบแทนงานการผลิตรายการสารคดีเป็นกลุ่ม ตามคุณภาพของงาน ขั้นต้น 20,000 บาท (หักภาษีตามระเบียบสรรพากร)
 4. กลุ่มที่ผลิตรายการสารคดีที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจากการพิจารณาของคณะกรรมการจะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ อีก 10,000 บาท จำนวน 6 กลุ่ม

หมายเหตุ ค่าตอบแทน และค่าเดินทาง มีการหักภาษี ตามระเบียบของสรรพากร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID @nextsteptv

คลิกเลย
   เพิ่มเพื่อน

(285)