Red Sea Beach ชาดหาดสีแดงในประเทศจีน

Red Sea Beach เป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ในเมืองผานจิ่น มณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงพื้นที่แห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับชายหาดสีแดง ซึ่งเกิดจากเกิดจากพืชล้มลุก Seablite หรือ Suaeda salsa  เปลี่ยนสี

Suaeda salsa เป็นพืชล้มลุก พบทั่วไปตามชายฝั่งทะเล ที่น้ำเค็มขึ้นถึง ในช่วงฤดูร้อนเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมพืชจะยังเป็นสีเขียว หลังจากนั้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงพวกมันจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 100 ตารางกิโลเมตร โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เดินทางมาเยี่ยมชมความงดงามตามธรรมชาตินี้

--- ---

ภาพปก china-tours-online.com

(439)