อารามอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ในหุบเขาเพเนียส

อารามบนยอดเขา ภาพมุมสูงของ Monastery of the Holy Trinity of Meteora อารามอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ในหุบเขาเพเนียส ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองกาลัมบากา ในภาคกลางของกรีซ ตั้งอยู่บนสุดของหน้าผาหินที่มีความสูงกว่า 400 เมตร สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 14 ถึง 15 และเป็น 1 ใน 6 อารามที่เปิดให้คนภายนอกเข้าชมได้ จากทั้งหมด 24 แห่งที่อยู่ในกลุ่มอารามมรดกโลกที่เรียกรวมกันในชื่อว่า Meteora

เมทิโอร่านั้นไม่ได้เป็นชื่อเมือง แต่เป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มอาราม และสำนักสงฆ์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันหลายๆ ลูก คำว่า เมทิโอร่า Meteora เป็นคำกรีกมีความหมายว่า “ล่องลอยอยู่กลางอากาศ” ซึ่งอารามบางหลังนั้นก็ตั้งอยู่บนภูเขาลูกโดดๆ มองบางมุมแล้วจะเหมือนลอยอยู่จริงยังไงยังงั้นเลย ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม โดยองค์การ UNESCO ในปี 1988

อารามศักดิ์สิทธิ์  เป็นตะวันออกออร์โธดอก วัดในภาคกลางของกรีซตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Peneas หุบเขา เมือง Kalambaka ซึ่งถูกสร้างขึ้นครั้งแรกที่ Meteora หนึ่งในอาราม Meteora ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงมีอยู่ อารามถูกสร้างขึ้นบนหน้าผาหินในที่ราบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเมเทโอรา หน้าผามีความสูงมากกว่า 400 เมตร (1,300 ฟุต) พวกเขาจะอยู่ใน Pineios หุบเขาในที่ราบซาใกล้กับ Town ของ Kalambaka

หน้าผาหินที่ผ่านการวิเคราะห์ทางเคมีมีอายุ 60 ล้านปีถูกสร้างขึ้นในช่วงแผ่นดินไหวและเป็นหินทรายและกลุ่มก้อนที่เกิดจากการกัดเซาะของของเหลว ตะกอนนี้เคยอยู่ในทะเลในช่วงยุคไพลโอซีน พวกมันขึ้นเป็นรูปกรวยในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวก่อตัวเป็นเสาหินสูงชันหรือที่เรียกว่า พื้นที่เป็นเนินเขาและเป็นป่ามีหุบเขาแม่น้ำและพื้นที่คุ้มครองที่เรียกว่าป่าสุนทรียศาสตร์ไตรกาลา

ภาพ instagram.com/sebastien.nagy

(55)