Bergen เมืองมรดกโลกแห่งนอร์เวย์

บริเวณท่าเรือเมือง Bergen ประเทศนอร์เวย์ ถือเป็นสถานที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ปี 1070 และในปี 1955 อาคารบางหลังได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ปัจจุบันยังคงหลงเหลืออยู่เพียงไม้กี่หลังที่ยังคงมีการอนุรักษ์อยู่

ลักษณะอาคารจะเป็นไม้แบบโบราณ ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในปี 1979 เมืองแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ด้วยลักษณะเฉพาะและความเก่าแก่ของย่านคลังสินค้าที่สร้างด้วยไม้ อันเป็นตัวอย่างชั้นเยี่ยม

Bergen เป็นศูนย์การปกครองของเทศมณฑล Hordaland บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาค บางครั้งถูกเรียกเป็นเมืองหลวงฝั่งแอตแลนติกของนอร์เวย์ นอกจากนี้ยังเป็น 1 ใน 9 เมืองที่ถูกยกย่องให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปอีกด้วย

ภาพปก visitbergen

ภาพ heartmybackpack.com

(771)