Black Heron กับวิธีการหาอาหารอันเป็นเอกลักษณ์

Black Heron หรือ Black Egret มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Egretta ardesiaca เป็นนกที่อยู่ในวงศ์นกกระสาแอฟริกา เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตร มักอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำเพื่อจับปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

ความโดดเด่นของพวกมันก็คือวิธีการหาอาหารที่เรียกกันว่า Canopy feeding หมายถึงการใช้ปีกกางเป็นรูปร่มเหนือเหยื่อที่ต้องการจับ โดยนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานกันว่าเป็นการลดแสงสะท้อนบนผิวน้ำ เพื่อให้พวกมันสามารถมองเห็นเหยื่อได้ชัดเจนขึ้นนั่นเอง

(632)