หุ่นยนต์เปลี่ยนสี

หุ่นยนต์เปลี่ยนสี ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้ สร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามสภาพแวดล้อมที่มันเคลื่อนที่ผ่าน คล้ายกับการพรางตัวของกิ้งก่าคาเมเลียน

หุ่นยนต์นี้มีรูปลักษณ์คล้ายกิ้งก่า ประกอบด้วยผิวหนังเทียมที่สร้างจากผลึกเหลวเทอร์โมโครมิก (Thermochromic Liquid Crystal หรือ TLC) ซึ่งสามารถเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปของสิ่งแวดล้อมได้ จัดเรียงเป็นชั้นบนลวดเงินนาโน เพื่อสร้างภาพแบบพิกเซลความละเอียดสูง

นอกจากนี้ยังมรเซนเซอร์ที่เรียกว่า Active Sensing Units คอยตรวจจับอุณหภูมิจากสิ่งแวดล้อม แล้วนำมาวิเคราะห์โดยจับคู่สีกับภาพพื้นหลัง เพื่อให้สามารถแสดงผลที่ผิวหนังเทียมได้อย่างรวดเร็ว

ผลงานนี้จะได้รับการพัฒนาต่อไปให้มีรูปลักษณ์หลากหลายขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ทั้งในการสำรวจในพื้นที่เสี่ยงอันตราย หรือทางการทหาร

หุ่นยนต์ หรือ โรบอต (robot) คือเครื่องจักรกลชนิด หนึ่ง มีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างแตกต่างกัน หุ่นยนต์ในแต่ละประเภทจะมีหน้าที่การทำงานในด้านต่าง ๆ ตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย์ การควบคุมระบบต่าง ๆ ในการสั่งงานระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์ สามารถทำได้โดยทางอ้อมและอัตโนมัติ โดยทั่วไปหุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อสำหรับงานที่มีความยากลำบาก เช่น งานสำรวจในพื้นที่บริเวณแคบหรืองานสำรวจดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิต ในปัจจุบันเทคโนโลยีของหุ่นยนต์เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และเริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรมการผลิต

(52)