สงกรานต์ปีนี้กรมศิลปากรชวนแต่งชุดไทยเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ ฟรี !

กรมศิลปากรจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ เปิดให้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสำหรับผู้ที่แต่งกายด้วยชุดไทย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑

ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยให้มีการเชื่อมโยงด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี การแต่งกายด้วยผ้าไทย อาหารไทย และการท่องเที่ยวไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประกอบกับนโยบายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของรัฐบาลที่เน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาประเพณีที่ดีงาม รวมถึงกระแสนิยมในการแต่งชุดไทยย้อนยุคในปัจจุบัน กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรจึงประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ สำหรับผู้ที่แต่งกายด้วยชุดไทย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และเที่ยวชมโบราณสถานและศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง ๙ แห่ง ได้แก่

  • อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย อุทยาน
  • ประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
  • อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
  • อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.นครราชสีมา
  • อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี
  • อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
  • อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี

กรมศิลปากร จึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑

(419)