นี่คือภาพถ่ายสถาปัตยกรรมของห้องสมุดจากทั่วโลก โดยช่างภาพชาวอเมริกันผู้ที่ออกท่องโลกไปกว่า 90 ประเทศ

ในห้องสมุดนั้นมีขุมทรัพย์อันมีค่าที่สุด คือสถาปัตยกรรมออกแบบภายในที่ซึ่งสวยงาม หลากสีและหลากหลายอารมณ์ไปด้วยกัน และนี่คือภาพถ่ายที่ Richard Silver ช่างภาพชาวอเมริกันผู้ที่ออกท่องโลกไปกว่า 90 ประเทศแล้ว เขาได้ถ่ายเก็บเอาไว้ระหว่างที่ไปท่องเที่ยว งดงามเพียงใด ไปชมกัน

ห้องสมุด คือแหล่งสารนิเทศ บริการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค วัสดุเทป และโทรทัศน์ ซีดีรอม วีซีดี ดีวีดี โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้ดำเนินงาน และบริหารงานต่างๆ ในห้องสมุด โดยจัดระบบเป็นหมวดหมู่ และระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความสะดวกสืบค้นได้ง่ายและตรงกับความต้องการ

ห้องสมุดในปัจจุบัน ทำหน้าที่เก็บรวบรวม จัดระบบ เพื่อให้บริการสื่อสารนิเทศต่าง ๆ ตลอดจนถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร อีกทั้งยังมีเครื่องมือในการค้นหาและดำเนินการให้บริการสื่อต่างๆ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ห้องสมุด

--- ---

(1126)