Hallig islands หมู่เกาะที่ถูกลืมในประเทศเยอรมนี

ใกล้พื้นที่ชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนี ในพื้นที่ Wadden Sea เป็นที่ตั้งของหมู่เกาะเล็กๆ ที่มีชื่อว่า Hallig islands มีอยู่ด้วยกันประมาณ 10 เกาะ พื้นที่แห่งนี้เป็นที่ราบลุ่มริมทะเล แต่ปัจจุบันยังคงมีประชากรอาศัยอยู่

เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล บ่อยครั้ง Hallig islands ได้รับฉายาว่า “หมู่เกาะที่ถูกลืม”

บางเกาะในพื้นที่ Hallig islands มีสิ่งก่อสร้างอยู่แต่ไม่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างถาวร โดยอาคารบางหลังบนเกาะจะตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว และเป็นที่สำหรับปฏิบัติงานวิจัย  สำหรับอาคารบ้านเรือนนั้นจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่เรียกว่า warft ลักษณะจะคล้ายกับเนินเขาเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางน้ำทะเล ป้องกันน้ำขึ้นไม่ให้ท่วมอาคารบ้านเรือนได้

บางส่วนของหมู่เกาะแห่งนี้สามารถเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ได้หากน้ำลด และยังมีเส้นทางรถไฟไว้สำหรับให้ประชาชนได้ขับรถไฟส่วนตัวเดินทางไปมาได้

สำหรับประชากรที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้อาชีพหลักของพวกเขาคือการทำปศุสัตว์ และมีบริการท่องเที่ยวเล็กน้อย สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา

รถไฟใช้ในการเดินทาง

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 


อาคารที่ถูกสร้างในที่สูง

Photo credit: Hans Joachim Kürtz/Tumblr, Wikimedia Commons
ที่มา : amusingplanet

(14287)