โครงการทุนสำรวจโลก eListening 2018

ที่มาและแนวคิด
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสำคัญสำหรับการสื่อสารของคนทั่วโลก ไม่ว่าจะใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อติดต่อทางธุรกิจกับนานาประเทศ การพัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อคนไทยทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการทุนสำรวจโลก E-Listening ขึ้นในปี 2546 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 14 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศได้พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของตนเอง ทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐในการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในอนาคต


เป้าหมาย
โครงการทุนสำรวจโลก E-Listening มีเป้าหมายที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังนักเรียนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อมีส่วนในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแขนงต่างๆ ของประเทศไทย และคาดหวังที่จะเห็นเยาวชนจากจังหวัดต่างๆ ที่ได้รับโอกาสนี้นำศักยภาพของตนเองไปร่วมพัฒนาท้องถิ่นที่บ้านเกิดให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


รูปแบบ
ช่องรายการสารคดี “สำรวจโลก” ของบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด ปัจจุบันออกอากาศทุกวันทางทีวีดิจิตอลช่อง NEW18 ถือเป็นแหล่งความรู้สาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางธรรมชาติวิทยา เทคโนโลยี สถาปัตยกรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของคนไทยผ่านทางสื่อโทรทัศน์ และที่สำคัญยังเป็นสื่อเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านทางช่องรายการสารคดีสำรวจโลก โดยเริ่มจากการฝึกฟัง Sound Track และเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อเนื่องหลายปี ก็จะมีทักษะการฟังภาษาอังกฤษที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาทักษะการพูด การอ่านและการเขียนต่อไป จนถึงชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ก็สามารถสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยเนื้อหาของข้อสอบส่วนใหญ่มาจากหนังสารคดีที่ออกอากาศทางรายการสำรวจโลก


รายละเอียดโครงการ

 1. จำนวนทุน
  จำนวน 100 ทุนต่อปี มูลค่าทุนละ 3.5 แสนบาท (ตลอดโครงการรวมมูลค่า 35 ล้านบาท)
 2. ระยะเวลาโครงการ
  ตั้งแต่……………………………….
 3. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
  – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
  – ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือโรงเรียนจากต่างประเทศ
  – ไม่จำกัดผลการเรียน
  – เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
  – ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว
 4. ขั้นตอนการรับสมัครขอรับทุน
  – ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลและเลือกศูนย์สอบในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนสำรวจโลก E-Listening ผ่านทางเว็บไซต์ www.registrar.au.edu/en/scholarship ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
  – ส่วนที่ 1 การทดสอบ ทฤษฏี – ข้อสอบเป็นรูปแบบการตอบคำถามเกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับชมสารคดีทางช่องรายการสำรวจโลกออกอากาศทุกวันทางทีวีดิจิตอลช่อง NEW18 (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลังทางอีเมล์ของผู้สมัครศูนย์สอบจังหวัดนั้นๆ)
  ศูนย์สอบส่วนกลาง-กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
  ศูนย์สอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย/จังหวัดเชียงใหม่/จังหวัดลำปาง/จังหวัดนครสวรรค์
  ศูนย์สอบภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี/จังหวัดกาญจนบุรี/จังหวัดเพชรบุรี/จังหวัดลพบุรี/จังหวัดราชบุรี/จังหวัดสระบุรี/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/จังหวัดนครปฐม
  ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา/จังหวัดขอนแก่น/จังหวัดอุบลราชธานี/จังหวัดอุดรธานี
  ศูนย์สอบภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา/จังหวัดชลบุรี/จังหวัดระยอง/จังหวัดจันทบุรี
  ศูนย์สอบภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี/จังหวัดนครศรีธรรมราช/จังหวัดสงขลา/จังหวัดภูเก็ต
  – ส่วนที่ 2 การทดสอบ สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลังทางอีเมล์ของผู้ผ่านการสอบทฤษฏี /คะแนนผ่านทฤษฏีไม่น้อยกว่า 70%)
  – ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ได้ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 5. เงื่อนไขการรับทุน
  …………………………………………
  คณะที่มีสิทธิ์เลือกเรียน
  …………………………………………

คำแนะนำการเตรียมสอบ
– สำหรับครู
– สำหรับนักเรียน

ข้อมูลผู้สนับสนุนโครงการ
– มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
– บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด
– ทีวีดิจิตอลช่อง NEW18

กรณีตัวอย่าง
ความเห็นจากผู้ที่เคยได้รับทุนโครงการสำรวจโลก E-Listening

(691)