Bosco Verticale ป่าแนวตั้งในประเทศอิตาลี

Bosco Verticale อาคารที่ได้ชื่อว่าเป็นป่าในตั้ง ถูกสร้างขึ้นในมิลาน ประเทศอิตาลี ที่เปิดอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2014 ได้รับการออกแบบโดย Stefano Boeri, Gianandrea Barreca และ Giovanni La Varra จาก Boeri Studio

ตัวอาคารมีความสูง 110 เมตร มีต้นไม้อยู่ทั้งหมด 900 ต้น และนอกจากนี้ยังมีพืชปกคลุมอีกจำนวนมาก

การก่อสร้องอาคารแห่งนี้เริ่มต้นปลายปี 2009 ต้นปี 2010 โดยมีคนงานกว่า 6,000 คน  ช่วงกลางปี ​​2010 และต้นปี 2011 การก่อสร้างได้รับความคืบหน้าอย่างช้าๆ จนตัวโครงสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์เมื่อ 13 มิถุนายน ปี 2012 ก่อนจะตกแต่งเพิ่มเติม

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

(1549)