ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

หากเดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรี สิ่งที่คุณไม่ควรพลาดคือการไปเที่ยวชมป่าชายเลนขนาดใหญ่ของภาคตะวันออก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เป็นป่าชายเลนขนาดใหญ่ ถือเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญในภาคตะวันออก ถูกจัดขึ้นเพื่อพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนอันเสื่อมโทรมและจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ตั้งอยู่ทิ่อ่าวคุ้งกระเบน ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่รอบชายฝั่งประมาณ 2,000 ไร่

doxzilla

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จัดว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประมงและการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากจะมีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ ป่าชายเลนยังช่วยลดความแรงของคลื่นที่เข้ามากระทบชายฝั่งได้เป็นอย่างดี เพราะแรงกระแทกของคลื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับพื้นที่ชายฝั่ง
นอกจากนี้ บริเวณป่าชายเลย คือ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ แหล่งเพาะพันธุ์กุ้งและปลาสายพันธุ์ต่างๆ ทำให้สัตว์น้ำตัวเล็กๆ สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้และเศษกิ่งใบไม้ต่างๆ ในผืนป่าแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้กับสัตว์น้ำตัวเล็กเหล่านี้อีกด้วย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

(543)